Huishoudelijk Reglement

(Vastgesteld ALV 27 november 2012)

 

Rechten en Verplichtingen van de Leden

Artikel 1

a. De leden zijn verplicht zij strikt te houden aan het baanreglement en de gedragsregels, zoals zijn gepubliceerd op de website van Manger Cats (www.mangercats.nl). Ook zijn de leden verplichtaanwijzingen van het bestuur, de technische commissie en/of de dienstdoende verenigingscompetitieleider (VCL) op te volgen.

b. Op de baan is passende kleding voorgeschreven, tenzij het bestuur anders heeft bepaald.Wat als passende kleding wordt aangemerkt staat beschreven in de gedragsregels.

Artikel 2

a. De leden zijn verplicht adreswijzigingen, waaronder tevens wordt verstaan e-mailadres, binnen 14 dagen na de wijziging bij de ledenadministratie op te geven.

b. De leden zijn tevens verplicht de contributie en, indien verschuldigd, het entreegeld te voldoen vóór 15 februari van het komende verenigingsjaar.

Artikel 3

a. De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten, wedstrijden en andere evenementen van de vereniging aanwezig te zijn.

b. Leden hebben niet het recht aanwezig te zijn bij vergaderingen van het bestuur, de kascommissie en de technische commissie.

Artikel 4

a. Op grond van artikel 7 lid 2 van de Statuten is ieder lid alsmede één wettelijke vertegenwoordiger van een juniorlid, indien deze niet tevens zelf lid is, gehouden gedurende het jaarverenigingstaken op zich te nemen zoals bardiensten of onderhoudsdiensten. De frequentie en aard van deze diensten wordt bepaald door de algemene ledenvergadering.

b. Verenigingstaken,zoals bardiensten of onderhoudsdiensten worden jaarlijks in de ALV voor het volgende tennisseizoen bekend gemaakt.

c. Alleen in uitzonderlijke gevallen vervullende leden zoals genoemd in lid a geen verenigingstaken. Het een en ander is ter beoordeling van het bestuur.

d. Niet of niet tijdig vervullen van de verenigingstaken, leidt tot passende maatregelen. Deze worden gepubliceerd op de website van Manger Cats. Uitsluiting van het betreden van de banen kan tot de mogelijkheden behoren.

Artikel 5

a. Op grond van artikel 4 lid 3 worden de speelrechten van de leden en de juniorleden afzonderlijk geregeld in het Huishoudelijk Reglement. Het bestuur geeft daaraan uitvoering door ervoor te zorgen, dat er zowel op de website als in het clubhuis een actueel baanschema beschikbaar is.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 343 513 175

Address

J. Manger Catslaan 2
3971 JM Driebergen